Υπέγραψα το Μανιφέστο του Κοινού Κτήματος

Όλα μου τα έργα, είτε πρόκειται για κείμενα είτε για προγράμματα, προσφέρονται στο κοινό υπό όρους ελευθερίας.1 Τα δικαιώματα του τελικού αποδέκτη να χρησιμοποιεί, τροποποιεί, ή αναδιανέμει το κάθε έργο ή και τα παράγωγα του, είναι προαπαιτούμενα της αποκεντρωμένης και διαπροσωπικής δημιουργικότητας· του πολιτισμού εν γένει. Ευνοεί την καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος και βοηθά στην εμπέδωση αυτού που ονομάζω «Προμηθεϊκό Ιδεώδες».

Κρίνω πως πολλά από τα προβλήματα στην οικονομία και την πολιτική γενικά απορρέουν από την στρεβλωμένη αντίληψη περί πνευματικών δικαιωμάτων και την μετατροπή του καθεστώτος αυτού σε όπλο στα χέρια ολιγοπολιστικών συμφερόντων. Οι λογικές της αποκλειστικότητας και του τεχνίτου περιορισμού της προσφοράς οδηγούν τους ανθρώπους στον ατομικισμό, κάτι που τελικά ευνοεί μόνο την καθεστηκυία τάξη που μας θέλει διαλυμένους κι αδύναμους. Αποθαρρύνεται η συνεργασία ώστε οι εταιρίες να αυξάνουν τα κέρδη τους, κατά κανόνα εις βάρος της κοινωνίας αλλά και του πλανήτη μας.

Έχοντας αυτά κατά νου, αποφάσισα να υπογράψω το Μανιφέστο του Κοινού Κτήματος. Κρίνω πως κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Σας ενθαρρύνω να το μελετήσετε και να το υποστηρίξετε.

  1. Τα κείμενα υπόκεινται στη σύμβαση Creative Common Attributions-ShareAlike 4.0, ενώ τα προγράμματα προσφέρονται υπό τους όρους της συμφωνίας GNU General Public License version 3. [^]